Các phân chia và sử dụng lịch

Để đặt tên cho các chu kỳ thời gian – Lịch đã ra đời, hệ thống này thông thường là theo các ngày.

Các loại lịch được sử dụng hiện nay trên Trái Đất phần lớn là dương lịch, âm lịch, lịch tùy ý.

Các phân chia trong lịch

Gần như mọi loại lịch đều nhóm một số các ngày kế tiếp nhau thành “tháng” và các tháng thành “năm”. Trong dương lịch, năm xấp xỉ bằng năm chí tuyến Trái Đất đây là khoảng thời gian Trái Đất cần để thực hiện đủ một chu kỳ các mùa, thông thường được sử dụng để làm thuận tiện cho việc lập kế hoạch của các hoạt động gieo trồng, sản xuất trong nông nghiệp. Trong âm lịch, tháng lại có độ dài xấp xỉ một chu kỳ của Mặt Trăng.

Các ngày kế tiếp nhau có thể được nhóm thành các chu kỳ khác, chẳng hạn như tuần.

Số lượng ngày trong năm chí tuyến không phải là một số nguyên, do đó dương lịch phải có số lượng ngày khác nhau tùy theo từng năm. Điều này có thể thực hiện được với năm nhuận. Tương tự đối với tháng của âm lịch hay của âm dương lịch (lịch tùy ý). Tất cả những cái này được gọi chung là nhuận.

Các nền văn hóa có thể định nghĩa các đơn vị thời gian khác, chẳng hạn như tuần hay quý, để phục vụ cho mục đích lập biểu thời gian để điều chỉnh các hoạt động cơ bản trong  năm mà ở trường hợp đó tháng hay năm không phù hợp cho lắm.

Lịch được sử dụng

– Cơ bản nhất của lịch là để xác định ngày: để có thể thông báo hoặc chấp thuận các sự kiện tương lai và ghi chép lại các sự kiện đã xảy ra. Các ngày có thể có ý nghĩa đối với các mùa thông thường, tôn giáo hay xã hội. Ví dụ, lịch cung cấp cách thức để xác định ngày nào là những ngày lễ, những ngày nào đánh dấu sự bắt đầu hay kết thúc của các chu kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như ngày nào là có giá trị pháp lý như ngày hết hạn trong các hợp đồng hay ngày đóng thuế. Có lịch còn cung cấp thêm thông tin khác có ích chẳng hạn như thông tin về ngày hay mùa.

– Lịch như là một phần của hệ thống duy trì thời gian hoàn hảo: ngày, tháng – thời gian của một ngày cùng nhau chỉ ra các thời điểm theo thời gian. Trong thế giới hiện đại, các loại lịch đã không còn là một phần quan trọng trong hệ thống ấy, do sự ra đời của các loại đồng hồ có độ chính xác cao làm cho khả năng ghi chép thời gian là độc lập với các sự kiện thiên văn.

Leave a Comment